RES+ 1/2024, dotace na fotovoltaické elektrárny

Získejte dotaci na vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny vč. bateriového úložiště. Podpořeny budou elektrárny nad 50 kWp (resp. 10 kWp na území hl. m. Prahy) do 5 MWp s majoritní vlastní spotřebou.


Příjem žádostí o dotaci: do 31.10.2024

Kdo může získat dotaci: podniky všech velikostí, stávající a budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: max. 50%

Na co je dotace poskytována: Fotovoltaické panely, bateriové úložiště, elektrolyzér (systém výroby vodíku), střídače, odborný technický nebo autorský dozor, 

Hlavní podmínky dotace:

1. Podporovány jsou fotovoltaické elektrárny (FVE) s výkonem od 10kWp (v Praze), resp. nad 50kWp (celá ČR mimo Prahu) do 5MWp

2. dotace na 1 projekt se pohybuje mezi 30 - 35% z celkové investice

3. Žadatel nesmí být tzv. podnik v obtížích 

4. K žádosti o dotaci musí žadatel doložit smlouvu o připojení FVE do distribuční/přenosové sítě, ta musí obsahovat možnost omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, a to v minimálním rozsahu 5% celkové roční výroby

5. Rezervovaný výkon, uvedený ve smlouvě o připojení činí maximálně 30 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu do 1 MWp (včetně) a maximálně 20 % instalovaného výkonu výrobny v odběrném místě u FVE o instalovaném výkonu nad 1 MWp

6. Pokud budete v rámci dotace žádat také o bateriové úložiště (případně elektrolyzér a ukládání do vodíku), musí takové úložiště přijmout alespoň 75% své energie z přímo připojené FVE

7. FVE nemohou být vystavěny na plochách zemědělského půdního fondu

8. Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě norem uvedených v dotační výzvě - toto by vám měl smluvně garantovat dodavatel FVE

9. Další důležitou povinnou přílohou, kde je s ohledem na lhůty nezbytné konat co nejrychleji, je dokument prokazující povolení realizace projektu vydaný příslušným stavebním úřadem, případně vyjádření příslušného stavebního úřadu, že záměr nepodléhá jeho povolení

10. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu