Aplikace (OPTAK)

Získejte dotaci na mzdy, materiál či služby nezbytné při realizaci aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (VaV) ve vaší společnosti. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových či podstatně zlepšených produktů, materiálů, technologií a služeb .


Příjem žádostí o dotaci: 3.Q 2024

Kdo může získat dotaci: podniky všech velikostí

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 25 – 85 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována

 • osobní náklady (mzdy)
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran ve formě odpisů 
 • náklady na smluvní výzkum
 • náklady na poradenské služby VaV
 • režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
 • Podporovanými výstupy projektu výzkumu a vývoje musí být poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
 • V případě účasti velkého podniku s počtem zaměstnanců vyšším než 3000, musí vždy projekt realizovat ve spolupráci s malým či středním podnikem (MSP ).
 • Projekty realizované v rámci tzv. účinné spolupráce s výzkumnou organizací (VO) získávají vyšší procentuální míru dotace - se zajištěním partnera projektu z řad VO vám rádi pomůžeme

Důležité pojmy:

Průmyslový výzkum

 • Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

 • Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

TRL (Technology Readiness Level)


 • Hledáte výzkumnou organizaci jako partnera pro váš projekt? Obraťte se na nás a my vám díky široké síti partnerů rádi pomůžeme.