Aplikace - dotace na vývoj software 

Získejte dotaci na mzdy vývojářů, či služby nezbytné při realizaci aktivit vývoje software ve vaší společnosti. Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových či podstatně zlepšených řešení v IT.

V rámci projektů výzkumu a vývoje je dotace poskytována na mzdy softwarových inženýrů/programátorů, IT projektových manažerů, testerů, UX/UI designerů, IT analytiků, technických architektů atp. 

Souběžně je dotace poskytována na odpisy "majetku", který je při vývoji software používán. Typicky se jedná o různé softwarové a hardwarové nástroje, jako jsou vývojová prostředí (např. Visual Studio, IntelliJ IDEA), verzovací systémy (např. Git), databázové systémy (např. MySQL, PostgreSQL), testovací nástroje (např. Selenium, JUnit) a další. Hardwarové nástroje mohou zahrnovat výkonné počítače, serverové infrastruktury nebo zařízení pro testování softwaru (např. emulátory, testovací zařízení).


Příjem žádostí o dotaci: 3.Q 2024

Kdo může získat dotaci: podniky všech velikostí

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 25 – 85 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována:

 • osobní náklady (mzdy)
 • náklady na přístroje a vybavení pořízených od třetích stran ve formě odpisů
 • náklady na externí výzkum a vývoj
 • náklady na poradenské služby v oblasti výzkumu a vývoje
 • režijní a ostatní provozní náklady 

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze)
 • Podporovaným výstupem projektu bude nový software
 • V případě účasti velkého podniku s počtem zaměstnanců vyšším než 3000, musí vždy projekt realizovat ve spolupráci s malým či středním podnikem (MSP )
 • Projekty realizované v rámci tzv. účinné spolupráce s výzkumnou organizací (VO) získávají vyšší procentuální míru dotace - se zajištěním partnera projektu z řad VO vám rádi pomůžeme

Důležité pojmy:

Průmyslový výzkum

 • Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.

Experimentální vývoj

 • Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

POZOR, ne každá aktivita, která se běžně v IT nazývá vývojem opravdu nese všechny definiční znaky výzkumu a vývoje potřebné k čerpání dotací. Tuto problematiku s vámi rádi osobně a detailně prokonzultujeme.

TRL (Technology Readiness Level)

 • Hledáte výzkumnou organizaci jako partnera pro váš projekt? Obraťte se na nás a my vám díky široké síti partnerů rádi pomůžeme.Zajímavost k programu Aplikace

 • Alexandra Krejzová i Jiří Kvíz disponují více než 18 letou praxí v oblasti přípravy projektů zaměřených na výzkum a vývoj. Během této doby konzultovali a připravili velké množství úspěšných projektů. Alexandra dbá na maximálně detailní vstupní konzultaci, díky které je schopna kvalifikovaně posoudit šance projetu na získání dotace. Při vlastní přípravě dotačních projektů dlouhodobě udržuje o více než 50% vyšší úspěšnost, než jaká je průměrná míra schvalování. Jiří má rovněž zkušenosti z pozice hodnotitele projektů výzkumu a vývoje, které dokáže přenést ve prospěch připravovaných dotačních žádostí. 

Chcete se o podpoře výzkumu a vývoje dozvědět více? Podívejte se na náš webinář: