Proof of Concept - příklady projektů

22.05.2024

Dotační program Proof of Concept (aktivita B) je zajímavý v tom, že podpoří nejen práci techniků, ale také práci na strategii prodeje produktu. Umožní Vám také nakoupit potřebné vybavení pro práci.

Pro přiblížení uvádím pár příkladů takových projektů:

Zařízení pro bio-rafinaci odpadů - biotechnologie:

Vývoj zařízení pro bio-rafinaci odpadů, které již bylo testováno v laboratorním měřítku a nyní potřebuje ověřit (pilot) ve skutečném průmyslovém prostředí. Cílem je demonstrovat jeho schopnost efektivně zpracovávat různé typy biomasy a produkovat užitečné vedlejší produkty, jako jsou biopaliva nebo bioplasty.

Z hlediska tržního uplatnění projekt staví na předchozím zmapování regulací prostředí pro biopaliva a bioplasty, kdy byly identifikovány klíčové legislativní bariéry a možnosti řešení. Součástí projektu bude nyní vývoj strategie ochrany duševního vlastnictví. Dále projekt definuje konkrétní kroky pro přechod od pilotní fáze k plné komercializaci, včetně vývoje obchodního plánu zaměřeného na investory v oblasti udržitelných technologií.

Rozpočet:

Mzdy zahrnují odborný personál, stejně jako tým, kteří budou řešit IPR, regulace a komercializaci. Investice pokrývají nákup laboratorního zařízení potřebného k testování prototypu. Služby zahrnují marketingové a tržní analýzy, které jsou klíčové pro strategii tržního uvedení.

Systém pro čištění vody pomocí nanotechnologie – ochrana životního prostředí:

Systém pro čištění vody pomocí nanotechnologie, který byl již ověřen v laboratorním prostředí pro odstranění specifických kontaminantů. Následující krok zahrnuje jeho pilotní testování v městských čistírnách odpadních vod k ověření jeho efektivity a scalability na reálné odpadní vody.

Z hlediska tržního uplatnění se projekt zaměří na ošetření dopadů relevantních environmentálních nařízení a regulací, které mohou ovlivnit používání nanotechnologií v čištění vody. Bude vyvinuta strategie ochrany duševního vlastnictví, včetně patentování klíčových nanomateriálů a technologií. V rámci projektu se také připraví detailní plán komercializace, který bude zahrnovat mj. vytvoření partnerství s klíčovými hráči v oboru vodního hospodářství.

Rozpočet:

Mzdy (50% celkového rozpočtu): 60% odborníci, 40% obchod a marketing

Investice (30% celkového rozpočtu): Nákup zařízení pro testování filtrace, včetně laboratorních filtrů a analytických přístrojů

Služby (15% celkového rozpočtu): Laboratorní testování a pilotní demonstrace

Služby (5% celkového rozpočtu): Marketing a tržní příprava

Software pro analýzu lékařských obrazů - Informační technologie:

Vyvinutý software pro analýzu obrazu, který je schopen automaticky detekovat a klasifikovat obrazy z lékařských skenů. Tento software již prošel počátečními testy na skupině klinických dat a nyní je třeba provést rozsáhlejší testy v různých zdravotnických zařízeních k potvrzení jeho spolehlivosti a přesnosti.

Tržní potenciál: V rámci projektu dojde k důkladné analýze tržních regulací a standardů pro lékařské diagnosťické systémy, aby bylo zajištěno, že software splňuje všechny relevantní zdravotnické normy a nařízení, včetně GDPR pro ochranu dat. Projekt také zahrnuje vypracování plánu pro komercializaci, který obsahuje strategie vstupu na trh, cílové segmenty, modely cenových a distribučních strategií.

Rozpočet:

Mzdy pokrývají tým odborníků.

Investice na počítačovou techniku a servery jsou klíčové pro vývoj a testování software na dostatečně výkonném hardware.

Služby zahrnují nejen testování, certifikace a compliance, ale také marketingové a obchodní aktivity pro uvedení produktu na trh.

Přemýšlíte-li o nějakém vlastním projektu, které by potřeboval "dotáhnout", sem s ním - rádi vám v Grantuj pomůžeme :)


Alexandra Krejzová