Dotace Proof of Concept (OPTAK)

Získejte dotaci na mzdy v rámci aktivit, které vám pomohou zajistit uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi.


Příjem žádostí o dotaci: 24.4.2024 - 10.9.2024

Kdo může získat dotaci: malé a střední podniky (MSP, do 249 zaměstnanců) nebo malá společnost se střední tržní kapitalizací (do 499 zaměstnanců)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 35 – 70 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována:

 • osobní náklady (mzdy)
 • náklady na konzultační a odborné služby
 • náklady na materiál
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady
 • pořízení majetku
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv


Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
 • Žadatel může mít uzavřené pouze jedno účetní období (vhodné pro start-upy a mladé firmy)
 • V rámci dotační výzvy jsou podporovány dvě na sobě nezávislé aktivity:


Aktivita A (před zahájením VaV)

 • ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh
 • Výstupem aktivity A je studie proveditelnosti, která bude sloužit jako
  podklad pro realizaci další možné fáze výzkumného projektu a přípravu výzkumných činností
 • V rámci studie proveditelnosti je zkoumána proveditelnost výzkumu a činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a zájmem aplikační sféry pro zjištění možností a perspektivy komercializace a úspěchu inovativních technologií.

  Příprava studie proveditelnosti musí zahrnovat aktivity, které poskytnou důkazy o tom, zda je uvedený projekt technicky proveditelný a má komerční potenciál, tj. zejména:

  • Předběžné technické projekty, přípravné studie a testy k posouzení šancí na úspěch plánovaného projektu výzkumu a vývoje.
  • Zjištění současného vědeckého, výzkumného a technologického stavu a zjištění situace v oblasti práv duševního vlastnictví.
  • Identifikace výzkumných a vývojových prací potřebných v rámci plánovaného projektu
  • Identifikace potřebných vědeckých a technických zdrojů a v případě potřeby identifikace nutných partnerů pro spolupráci.
  • Analýza / průzkum tržního potenciálu.


Aktivita B (dokončení VaV)

 • dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace
 • Výstupem projektu aktivity B je závěrečná zpráva o provedených činnostech obsahující detailní plán komercializace, který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu - projekt se musí nacházet alespoň v TRL5 - Technologie ověřena v relevantním prostředí (v případě klíčových umožňujících technologií ověřena v průmyslově relevantním prostředí) - více o TRL
 • Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových výrobků v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh.

  Podporovány jsou dále expertní služby související s validačními testy, certifikačními procesy, snížení nákladovosti a dalšími aktivitami zaměřenými na zvýšení tržní připravenosti před plnou výrobou a nasazením na trh (tzv. post-prototyping).

  Kromě výsledku experimentálního vývoje bude výstupem projektu také detailní plán komercializace (včetně ošetření práv duševního vlastnictví a plánu na získání finančních zdrojů), který ověří konkrétní bariéry a možnosti vedoucí ke zvýšení profitability projektu.

  Pro malé a střední podniky jsou dále podporovány náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, včetně služeb poskytovaných organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, výzkumnými infrastrukturami, testovacími a experimentálními infrastrukturami nebo inovačními klastry.

  Pro realizaci projektu v této fázi musí žadatel o podporu v podnikatelském záměru doložit zhodnocení technické proveditelnosti projektu včetně jeho komerčního potenciálu. 

Schéma dotací VaVaI
Schéma dotací VaVaI


Tip na 10 důvodů, proč jsou aktivity Proof of Concept pro inovativní firmy důležité:

1. Ověření tržního potenciálu: PoC umožňuje firmám zjistit, zda jejich nový (plánovaný) produkt nebo technologie skýtá skutečný potenciál úspěchu na trhu. Tímto způsobem se minimalizuje riziko investic do nerealizovatelných projektů.

2. Identifikace potenciálních problémů: Aktivity PoC pomáhají odhalit případné technické, finanční nebo tržní problémy ještě před začátkem rozsáhlého výzkumu a vývoje.

3. Zvýšení důvěryhodnosti: Úspěšné dokončení PoC poskytuje důvěryhodné důkazy o možnosti úspěchu nového produktu nebo technologie, což může být důležité při získávání investic či spolupráce.

4. Rozvoj inovačního myšlení: Proces PoC podporuje inovativní přístup a kreativitu v rámci firemního prostředí, což může vést k objevení nových příležitostí a konkurenčních výhod. Výstupy PoC tak mohou zásadně zkvalitnit výstupy navazujícího VaV.

5. Zjištění reálných potřeb zákazníků: Skrze PoC firmy mohou testovat reakce potenciálních zákazníků a získat cennou zpětnou vazbu, která pomáhá přizpůsobit nový produkt či službu jejich skutečným potřebám. Např. v segmentu inovačních start-upů se uvádí, že až 90% skončí neúspěchem mj. kvůli nedostatečné znalosti trhu.

6. Optimalizace nákladů: Identifikace problémů a nedostatků v rané fázi vývoje umožňuje efektivní řešení a minimalizaci nákladů a času potřebných na následné úpravy.

7. Podpora strategického rozvoje: PoC může sloužit jako strategický nástroj pro plánování budoucího vývoje firmy a směřování k dlouhodobým cílům.

8. Získání konkurenční výhody: Rychlá implementace a úspěšné provedení PoC může firmě zajistit prvotní pozici na trhu a vytvoření konkurenční výhody.

9. Zvýšení motivace týmu: Úspěšné dokončení PoC může zvýšit motivaci a nasazení zaměstnanců, kteří vidí konkrétní výsledky své práce a přínos pro firmu.

10. Základ pro další rozvoj: Výstupy z PoC mohou sloužit jako základ pro další rozhodování a plánování kroků ve výzkumu a vývoji firmy.

Aktivity Proof of Concept představují nezbytný krok pro firmy, které chtějí úspěšně a efektivně rozvíjet své vlastní výzkumné a vývojové projekty. Jedním z definičních znaků výzkumu a vývoje je nezbytnost překonávaní (nejen) technických nejistot. Důslednost v ranné fázi VaV v podobě PoC nemůže tyto nejistoty zcela odstranit, ale může je zásadně omezit.


 • Hledáte výzkumnou organizaci jako partnera pro váš projekt? Obraťte se na nás a my vám díky široké síti partnerů rádi pomůžeme.