Dotace Inovace (OPTAK)

Získejte dotaci na nové stroje, technologie či software. Výzva Inovace je určena k podpoře podniků s ukončeným výzkumem a vývojem, jehož výstupy mají být zavedeny do sériové výroby a na trh.


Příjem žádostí o dotaci: 7. 5. 2024 - 31. 7. 2024

Kdo může získat dotaci: podniky do 499 zaměstnanců

 • malé a střední podniky (MSP do 249 zaměstnanců)
 • small mid-caps (velké podniky s max. 499 zaměstnanci)

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 15 – 60 % celkových způsobilých výdajů, náklady projektu musí být v rozpětí 3 - 100 mil. Kč

Podporované aktivity:

A) Produktová inovace

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb

B) Procesní inovace

 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Na co je dotace poskytována:

 • stroje a technologie - např. CNC obráběcí centra, soustruhy, frézky, lisy, ohraňovací linky, řezací stroje, brusky, robotické linky, plnící stroje, homogenizéry, destilační kolony a mnoho dalších výrobních zařízení
 • software a data - např. MES, PLM, CAD, CAM, SCM, Production Scheduling Software apod. - pořízení softwarů, programů a licencí, nákup dat, databází a jejich aktualizace
 • práva k užívání duševního vlastnictví - know-how, licence, patenty apod.
 • certifikace produktů - např. certifikáty nutné pro uvedení produktu na různé teritoriální trhy


Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR hl. m. Prahu (sídlo společnosti může být v Praze).
 • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
 • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti – TRL 5 a vyšší.
 • Na 1 IČO je možné podat pouze jeden projekt
 • Stavby nejsou způsobilým výdajem.


 • Důležité pojmy:
 • Produktová inovace - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. 
 • Procesní inovace - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.

Na co si dát v hodnocení žádosti o dotaci pozor

 • Každé kritérium musí být řádně zdůvodněné a podložené objektivními daty:

 • Projekt MUSÍ být vázán alespoň na jednu z podporovaných aktivit (Produktová inovace/Procesní inovace) a musí mít přímou vazbu na aktivity UKONČENÉHO výzkumu a vývoje (VaV). Součástí hodnocení je i posouzení náročnosti a ambicióznosti VaV, který projektu předcházel.
 • Projekt dosahuje minimálně úrovně TRL 5 – Technologie ověřena v relevantním prostředí
 • INOVATIVNOST – produkt či proces musí být nový minimálně z pohledu českého trhu. Posuzováno je rovněž, jaký pokrok v rámci firmy realizace projektu přinese.
 • TRŽNÍ UPLATNĚNÍ – významnou oblastí hodnocení je, zda nový produkt/proces odpovídá potřebám zákazníků a jakou jim přinese přidanou hodnotu oproti produktům/procesům dostupným na trhu/ve výrobní praxi (například získání nových funkcí, získání vyšší kvality a spolehlivosti, případně nižší cenu). V celkovém kontextu je dále hodnocen tržní potenciál zaváděné inovace, velikost trhu a způsob uplatnění na trhu.
 • Mimo jiné je dále významně posuzováno kritérium ROZPOČTU PROJEKTU – jeho úplnost, návaznost na popisované aktivity a přiměřenost.
 • V Neposlední řadě se v žádosti o dotaci věnujeme dopadu projektu na ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.


S dotačním titulem Inovace máme dlouholeté zkušenosti a Jiří Kvíz v minulosti po dobu několik let působil rovněž jako člen hodnotitelských komisí pro tento program. Neváhejte nás proto kontaktovat, domluvíme si osobní konzultaci a nástrahami této výzvy vás efektivně provedeme. Získejte s námi dotaci nové výrobní stroje a zavádění inovací.