Internacionalizace start-upů (NPO)

Získejte dotaci až 3 mil. Kč z Národního plánu obnovy na mezinárodní expanzi svých start-upů, spin-offů a inovativních podniků (s deeptech technologiemi apod.) Dotace umožní získat byznysové zahraniční příležitosti na nových trzích, inovaci produktů a služeb na základě mezinárodního know-how, přípravu na zahraniční expanzi nebo přenos zkušeností z globálního prostředí.


Příjem žádostí o dotaci: 17.6.2024 - 30. 06. 2024

Kdo může získat dotaci: malé a střední podniky, Startupy/spin-offy a inovativní podniky (s deeptech technologiemi) do stáří 7 let nabízející technologicky nebo procesně inovativní produkt/službu

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 100 % celkových způsobilých výdajů


Na co je dotace poskytována:

 • Mentoring – služby z oblasti managementu, organizace a výroby, marketingu, PR, finanční oblasti, právní služby, příprava na zahraniční expanzi apod. (v ČR i v zahraničí), které jsou poskytovány většinou na individuální bázi, tj. na míru potřeb dané společnosti. 
 • Poradenské služby – služby poradenských společností případně poradců (v ČR i v zahraničí), kteří poskytují specifické poradenské služby v oblasti managementu, financí, marketingu a PR, organizace a výroby, optimalizace vývoje, právní služby. Výstupem je většinou zpracovaná analýza, rešerše, návrh řešení, proces implementace, zpracovaná strategie či postupy, příprava na jednání s investorem. 
 • Služby vývojáře/programátora/business developera atp. – vývoj prototypu, vývoj aplikací (např. architektura, UX, škálovatelnost apod.), architektura produktu či služby, nastavení obchodního plánu v dané zemi apod. 
 • Jednorázová školení související se zaměřením dotační výzvy (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů pro uvedení produktu na trh.
 • Networkingové akce – zajištění účasti na konferencích a veletrzích, workshopech, networkingových akcích, školeních a B2B setkáních a výdaje spojené s online i offline účastí (např. stánek, výstavní plocha a s tím související služby, jako např. připojení k internetu a dalším sítím, nábytek, pojištění, balíček PR služeb, zajištění logistiky spojené s výstavou, vstupenky pro zástupce společnosti s přístupem na akci či její části). Jedná se o pasivní i aktivní účast. 
 • Propagace a PR služby – propagace produktu či služby (marketingové služby, tvorba jazykových mutací, grafické služby, mediální spolupráce apod.). 
 • Cestovné a relokace do zahraničí – letenky, cestovní výdaje, ubytovací služby, další výdaje plynoucí z účasti na tuzemské či zahraniční akci či účasti v akceleračním programu. 
 • Pronájem: a) kancelářských prostor – pronájem kancelářských prostor v dané zahraniční destinaci, b) laboratorních, vývojových, testovacích, zkušebních a podobných prostor za účelem vývoje a testování produktu či služby vč. servisu, personálu, přidružených služeb, nástrojů a dalšího vybavení apod.

Specifické podmínky výzvy:

Dotace je poskytována na akcelerační, inkubační, konzultační, mentoringové, poradenské, networkingové, relokační a obdobné služby. Služby se mohou odehrávat jak v České republice v přípravné fázi na expanzi, tak zejména na zahraničních trzích především v rámci akceleračních/expanzních programů nebo vědeckých a jiných high-tech pracovišť. 

Start-up nejprve musí použít podporu v klíčové aktivitě  Pre-mentoring a následně bude čerpat podporu v právě jedné z dalších aktivit

 • Pre-mentoring – první povinná aktivita, jejímž výstupem je aktualizace expanzního plánu za účasti mentora a expanzního experta. V rámci aktivity Pre-mentoring proběhnou zpravidla následující činnosti: stanovení strategie expanze, výběr geografického směřování, nastavení klíčových rozvojových oblastí, mapování maximálního využití programu, upřesnění realizace aktivit v rámci další vybrané aktivit. 
 • Akcelerace – využití odborných, networkingových, mentoringových, relokačních a jiných služeb za účelem přípravy na zahraniční expanzi. Účasti na konferencích, workshopech, B2B setkáních a podobných networkingových událostech, účast na krátkodobých akceleračních či jiných programech v Česku i zahraničí. 
 • Expanze – využití odborných, networkingových, mentoringových, relokačních a jiných služeb za účelem expanze společnosti na zahraniční trhy. Účasti na konferencích, workshopech, B2B setkáních a podobných networkingových událostech. Využívání zahraničních akceleračních, technologických a jiných programů a pracovišť pro rozvoj společnosti a etablování na místních trzích. 
 • R&D Expanze – viz Expanze. V případě, že se Žadatel v hodnotícím procesu kvalifikuje do této KA, získává nárok na vyšší dotaci, která se s R&D startupem pojí.


Zásadní kritéria hodnocení žádosti o dotaci:

 • Inovativní charakter produktu či služby
 • Potenciál na zahraniční expanzi
 • Tým
 • Obchodní model
 • Znalost konkurence
 • Tržní strategie
 • Analýza trhu