Dotace TWIST

Získejte dotaci pokrývající až 70% nákladů vynaložených na průmyslový výzkum a experimentální vývoj či dotaci až 50% na náklady spojené se zaváděním inovace do praxe


Příjem žádostí o dotaci: 1. čtvrtletí 2025

Kdo může získat dotaci:

 • podniky 
 • výzkumné organizace

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: 70 % celkových způsobilých výdajů v oblasti výzkumu a vývoje, 50% v oblasti zavádění inovací

Na co je dotace poskytována:

 • mzdy
 • pořízení majetku a vybavení používaného po dobu projektu
 • smluvní výzkum
 • materiál a ostatní náklady

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR vč. hl. m. Prahy
 • projekty musí mít ambici dosáhnout takového řešení, které bude uplatnitelné i na zahraničních trzích


Program TWIST je děla do 3 podprogramů (PP):


Podprogram 1 (PP1) - Aplikovaný výzkum ve strategických oblastech

Projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Cílem bude zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb. PP1 navazuje na dotační program TREND, který se zaměřuje na projekty aplikovaného výsledku výzkumu s důrazem na jejich uplatnění v praxi

Projekty budou zaměřené na oblasti:

 • 1. Výrobních technologií členěných na:
 • Pokročilé výrobní technologie - zaměřená např. na aditivní výrobu (například 3D tisk), litografii, technologie umožňující zvyšování rozměrů křemíkových desek při výrobě čipů, automatizaci, robotiku, měřící systémy, zpracování signálu a informace, kontrolu výroby a další procesy
 • Pokročilé materiály - např. pokročilé kovy, pokročilé syntetické polymery, pokročilá keramika, nové kompozity, pokročilé biopolymery a další materiály
 • Nanotechnologie 
 • Průmyslové biotechnologie - např. DNA/RNA; Proteiny a další molekuly; Buňky, tkáňové kultury a inženýrství; Procesní biotechnologie (například fermentace); Geny a RNA vektory; Bioinformatika


 • 2. digitální technologií 
 • mikro a nanoelektronika - např. polovodiče, 
 • fotonika - např. Průmyslová výroba zaměřená na světlo (lasery) jako přesný a rychlý nástroj ve výrobě (sváření, řezání, vrtání) apod.; Optická měření a systémy pro vidění (například sensory, spektrometry, měřící systémy pro různé aplikace apod.); Lékařské technologie a přírodní vědy (mikroskopie, počítačová tomografie, využití světla v testování, monitorování a diagnostice, využití světla v terapii, při operacích, v dermatologii apod.); Optické komunikace (optické sítě a prvky); Informační technologie (zpracování, ukládání, přenos a vizualizace dat, tisk apod.); Osvětlení a displeje – osvětlovací systémy, lampy, polovodičové světelné zdroje (LED, OLED); Energetika (solární články a panely); Obranné systémy (vidění a zobrazování, zaměřování, navádění apod.). 
 • umělá inteligence


 • 3. kybernetických technologií (zabezpečení a konektivita).


 • Očekávané výsledky projektů:

 1. F - užitný nebo průmyslový vzor, 
 2. G - prototyp, funkční vzorek, 
 3. R - software, 
 4. Z - poloprovoz, ověřená technologie.

 • Žadatel: podnik a jako partner podnik či výzkumná organizace


Podprogram 2 (PP2) - Inovace do praxe

Zavádění produktových či procesních inovací do praxe. Dotace se zaměřuje na projekty inovací spočívající v prokazatelném využití výsledků předchozího výzkumu a vývoje. Dotační program navazuje na předchozí dotační program Country for the Future, se kterým máme bohaté zkušenosti.

 • Žadatel: malý a střední podnik


Podprogram 3 (PP3) - Transfer znalostí

Dotace na pořízení know-how potřebného pro realizaci projektu, a to formou licence či odkupu podílu od výzkumné organizace.

 • Žadatel: malý a střední podnikZajímavost k programu TWIST

Alexandra Krejzová disponuje více než 10 letou praxí v oblasti přípravy projektů do programů výzkumu a vývoje. Během této doby konzultovala a připravila velké množství úspěšných projektů jak ve veřejných soutěžích programu TREND, tak i v programu Country for the Future (tedy v obou programech, které byly předlohou programu TWIST).

Alexandra dbá na maximálně detailní vstupní konzultaci, díky které je schopna kvalifikovaně posoudit šance projetu na získání dotace. Při vlastní přípravě dotačních projektů dlouhodobě udržuje o více než 50% vyšší úspěšnost, než jaká je průměrná míra schvalování dotačních projektů TAČR.

Hledáte výzkumnou organizaci jako partnera pro váš projekt? Obraťte se na nás a my vám díky široké síti partnerů rádi pomůžeme.