Dotace Doprava 2030 (TAČR)

Získejte dotaci pokrývající až 70% nákladů vynaložených na výzkum, vývoj a inovace v oblasti dopravy (silniční, železniční, vodní a letecké).


Příjem žádostí o dotaci: 29. 2. 2024 - 24. 4. 2024

Kdo může získat dotaci: 

 • podniky všech velikostí
 • výzkumné organizace

Jakou část nákladů projektu pokryje dotace: až 70 % celkových způsobilých výdajů

Na co je dotace poskytována:

 • mzdy
 • odpisy majetku a vybavení používaného po dobu projektu
 • smluvní výzkum
 • materiál a ostatní náklady

Specifické podmínky výzvy:

 • Projekt musí být realizován na území ČR vč. hl. m. Prahy
 • maximální výše dotace je 40 mil. Kč

Projekt výzkumu a vývoje musí cílit na:

 • udržitelnou, přístupnou a bezpečnou dopravu,
 • automatizaci, digitalizaci a technologicky pokročilá doprava,
 • nízkoemisní a ekologickou dopravu

Zajímavost k programu Doprava 2030

 • Alexandra Krejzová disponuje více než 10 letou praxí v oblasti přípravy projektů do programů výzkumu a vývoje Technologické agentury ČR. Během této doby konzultovala a připravila velké množství úspěšných projektů. Alexandra dbá na maximálně detailní vstupní konzultaci, díky které je schopna kvalifikovaně posoudit šance projetu na získání dotace. Při vlastní přípravě dotačních projektů dlouhodobě udržuje o více než 50% vyšší úspěšnost, než jaká je průměrná míra schvalování dotačních projektů TAČR.


 • Hledáte výzkumnou organizaci jako partnera pro váš projekt? Obraťte se na nás a my vám díky široké síti partnerů rádi pomůžeme.


Podrobné informace k programu Doprava 2030

 • Program je zaměřen na oblasti vymezené Národní RIS 3 strategií a Dopravní koncepcí VaVaI

 • Dopravní koncepce VaVaI jako resortní dokument pro oblast dopravního VaVaI vymezuje podrobně šest oblastí, které vychází z potřeb dopravního resortu 1) Udržitelná doprava, 2) Interoperabilní doprava, 3) Bezpečná doprava, 4) Ekonomická doprava, 5) Inteligentní doprava a 6) Prostorová data v dopravě

Detaily specifických cílů programu

 • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava - např. zvyšování podílu železniční nákladní dopravy při současném poklesu nákladní dopravy silniční, nová technická a technologická řešení pro dopravní infrastrukturu, snížení nákladů životního cyklu staveb, zefektivnění jejich údržby a využití recyklovaných a regenerovaných materiálů, rozvoj diagnostick.ch a monitorovacích metod pro dopravní infrastrukturu, témata zaměřující se na kvalitní a dostupnou městskou hromadnou dopravu, výzkum a vývoj informačních modelů dopravních staveb, zajištění odolnosti a spolehlivosti dopravních prostředků, infrastruktury, informačních a komunikačních systémů a jejich služeb a také jejich bezpečnosti nejen ve významu zejména snížení nehodovosti, ale také odolnosti dopravní infrastruktury ve smyslu odolnosti vůči přírodním vlivům v důsledku očekávaných změn klimatu, zajištění bezpečnosti informačních systémů v oblasti dopravní infrastruktury, kybernetické bezpečnosti jako celku a procesů a procedur v souvislosti s opatřeními eliminace kybernetických rizik v dopravě atp.


 • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava - zejména výzkum tematických oblastí zahrnující dopravní prostředky s automatizovanými systémy, inteligentní dopravní infrastrukturu a související organizaci dopravy, související kooperativní systémy pro spolehlivou komunikační infrastrukturu, výzkum a vývoj komponent autonomních systémů - algoritmů umělé inteligence, detekčních a senzorických technologií, komunikačních komponent a technologií pro jejich měření a ověřování, oblast detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích systémů na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země a využití družicové telekomunikace a technologie blockchain, rovněž oblast bezpilotních systémů a souvisejících služeb atp.

 • Nízkoemisní a ekologická doprava - především využití klíčových technologií a aplikací v dopravě s cílem snižování negativních dopadů dopravy na životní prostředí a klimatickou změnu, zvyšování podílu železniční kolejové dopravy, zejména v elektrické trakci, vývoj hybridních hnacích vozidel, součástí specifického cíle je i ekologická ohleduplnost výroby ve smyslu využívání surovinové základny na bázi recyklovaných materiálů či materiálů z obnovitelných zdrojů a výzkum efektivního surovinového využití dopravních prostředků, rovněž téma infrastruktury pro elektromobilitu a čistou mobilitu, vč. oblasti alternativních paliv (např. vodíková infrastruktura) a jejich distribuce a provozních modelů a využití v jednotlivých druzích dopravy apod.